Women's Team

Shannon Fair

10k - 34:51
6k - 20:05
5k - 16:26
3k - 9:34
1,500M - 4:30

Hannah Tobler

Half Marathon - 1:19:57
10K - 36:40
6k - 22:08
5K - 17:24
1500M - 4:47

Kaylee Wessel

Marathon: 2:56:54
Half Marathon: 1:23:42
6K: 22:05
5K: 17:31
3K: 10:02

Valerie Bobart

Marathon - 3:05:04
6k - 21:14
3k Steeple - 10:27
3k - 9:49
Mile - 4:58

Anna Randall

Half Marathon - 1:30:40
5 Mile - 31:50
5k - 19:31
Mile - 5:47
800M - 2:32

Gabby Bobadilla

Marathon - 3:09:17
Half Marathon - 1:28:16
5 Mile - 31:06
6k - 24:58
5k - 18:37

Nicole Steinbicker

Marathon - 2:58:56
Half Marathon - 1:21:19
10k - 36:45
5k - 17:11
3k - 9:56